Konkurs malarski wydawnictwa GM Boardgames i sklepu Instytut Gier

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

Z okazji premiery podręcznika „Bogowie wojny – Napoleon”, wydawnictwo GM Boardgames i sklep Instytut Gier, we współpracy z Forum Strategie, zapraszają na konkurs malarski związany z epoką napoleońską.

1. Kategoria konkursowa: Zgodnie z pkt. 5 regulaminu konkursu wyodrębniona zostaje jedna kategoria konkursowa: cała awangarda do systemu „Bogowie wojny – Napoleon” w skali 20 mm (1:72).

Aby wziąć udział w konkursie pomalowane muszą zostać wszystkie oddziały wchodzące w skład awangardy, wybranej przez biorącego udział w konkursie uczestnika, dozwolone oficjalnymi rozpiskami zamieszczonymi w podręczniku do BW-N. W przypadku niedostępności danego typu oddziału, można po konsultacji z organizatorem, zastosować oddział zastępczy, jak najbardziej zbliżony do oryginalnego.

2. Nagrody
1 miejsce – 3 dowolne zestawy figurek z epoki napoleońskiej dostępnych w ofercie sklepu Instytut Gier.
2 miejsce – 2 dowolne zestawy figurek z epoki napoleońskiej dostępnych w ofercie sklepu Instytut Gier.
3 miejsce – 1 dowolny zestaw figurek z epoki napoleońskiej dostępnych w ofercie sklepu Instytut Gier.

Trzy pierwsze miejsca zostaną dodatkowo nagrodzone gadżetami wydawnictwa GM Boardgames i sklepu Instytut Gier.

3. Terminy konkursowe
Termin rozpoczęcia konkursu: 23.IV.2015
Termin do wykonania prac: 31.VII.2015

4. Jury konkursu
Grzegorz Molczyk (Gregorus)
Artur Świetlik (Fromhold)
Michał Paradowski (Kadrinazi)


Regulamin konkursu malarskiego wydawnictwa GM Boardgames i sklepu Instytut Gier

1. Konkurs malarski wydawnictwa GM Boardgames i sklepu Instytut Gier (zwany dalej „konkursem”) organizowany jest przez wydawnictwo GM Boardgames, we współpracy z Forum Strategie (strategie.net.pl). Organizator może powierzyć prowadzenie konkursu i tym samym sprawowanie funkcji organizatora wybranej przez siebie osobie.

2. Konkurs ma na celu:
- promocję systemu bitewnego „Bogowie wojny – Napoleon”.
- propagowanie epoki napoleońskiej.
- promocję wargamingu, w szczególności jego aspektu malarskiego i modelarskiego.
- przyczynianie się do podnoszenia umiejętności graczy w zakresie malowania figurek (jako „figurki” niniejszy regulamin rozumie modele postaci wykorzystywane w wargamingu; ponadto jako „figurki” są rozumiane także tereny do gier – w przypadku wyodrębnienia kategorii konkursowej je obejmującej) i stosowania związanych z tym technik modelarskich.
- rozwijanie wymiany doświadczeń między graczami na temat technik modelarskich stosowanych przy malowaniu figurek.

3. W konkursie mogą brać udział wszyscy użytkownicy Forum Strategie, posiadający na nim aktywne konta, w tym także osoby, które założą konta po rozpoczęciu konkursu. Ogłoszenie organizatora, o którym mowa w pkt. 5, może jednak wyznaczać termin, do jakiego można włączyć się do konkursu.

4. Konkurs obejmuje wyłącznie figurki historyczne do epoki napoleońskiej, przeznaczone do grania w systemie „Bogowie wojny – Napoleon”. Zdjęcia swoich figurek uczestnicy zamieszczają na Forum Strategie, w dziale konkursu, tak by były widoczne dla wszystkich.

5. Dokładne określenie liczby, rodzaju, skali i innych cech malowanych figurek mogących stanowić prace konkursowe następuje na początku konkursu w oddzielnym ogłoszeniu organizatora. Ogłoszenie to może przewidywać wyodrębnienie kategorii (grup), w ramach których oceniane będą figurki, z podziałem w oparciu o ich rodzaj, skalę, okres historyczny bądź inne kryteria. Wspomniane ogłoszenie zawiera też wszelkie niezbędne informacje dotyczące przebiegu danej edycji konkursu, w tym: termin rozpoczęcia i termin do wykonania prac oraz informację o nagrodach.

6. W przypadku wyodrębnienia kategorii (grup), uczestnik może wystawić po jednej pracy w każdej z kategorii (grup), chyba że ogłoszenie organizatora, o którym mowa w pkt. 5, stanowi inaczej. Nie można wystawiać tych samych figurek w różnych kategoriach (grupach).

7. W przypadku wyodrębnienia kategorii (grup), dla zwycięzcy każdej z nich przewidziana będzie oddzielna nagroda.

8. Ocena prac dokonywana jest na podstawie ich zdjęć zamieszczonych na Forum Strategie.

9. Ocena prac i wyłonienie zwycięzcy (zwycięzców) dokonywane jest w głosowaniu jury powołanego przez organizatora przed rozpoczęciem konkursu. W przypadku wyodrębnienia kategorii (grup), o których mowa w pkt. 5, głosowanie przeprowadza się odrębnie dla każdej kategorii (grupy).

10. Określenie zwycięzcy (zwycięzców) następuje po upływie terminu do wykonania prac określonego w ogłoszeniu organizatora, o którym mowa w pkt. 5, w ten sposób, że każdy z członków jury przyznaje czterem najlepszym w jego ocenie pracom kolejno 4, 3, 2 i 1 punkt. Praca, która zdobędzie w sumie najwięcej punktów, zwycięża. W przypadku gdy głosy rozłożą się równo, organizator może dokooptować do składu jury dodatkową osobę bądź osoby i poprosić je o ocenę prac, tak by uzyskać rozstrzygnięcie między pracami, które uzyskały taką samą liczbę punktów.

11. Głosowanie jury jest tajne i odbywa się przez zebranie przez organizatora głosów nadesłanych e-mailem bądź przez prywatne wiadomości na Forum Strategie. Po zakończeniu głosowania jego wyniki publikowane są na Forum Strategie w osobnym, nowo założonym temacie (wątku).

12. Wyłonienie zwycięzcy następuje nie później niż w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu do wykonania prac. Wyniki ogłaszane są przez organizatora bądź wskazanego przez niego członka jury niezwłocznie po zakończeniu procedury przedstawionej w pkt. 9-11.

13. Prace konkursowe powinny być wykonane od początku do końca wyłącznie przez uczestnika konkursu. Do konkursu można zgłaszać figurki, których malowanie uczestnik rozpoczął przed dniem rozpoczęcia konkursu bądź wystawianych jako prace w innych podobnych konkursach.

14. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do niezamieszczania zdjęć swoich prac biorących udział w konkursie na innych witrynach internetowych (w tym forach) niż Forum Strategie do czasu zakończenia konkursu, co następuje wraz z ogłoszeniem zwycięzcy (zwycięzców). Zastrzeżenie to nie dotyczy portali przeznaczonych do zamieszczania zdjęć, takich jak Imageshack.us bądź Photobucket.com oraz indywidualnych blogów uczestników, ich profili na Facebooku i współpracującego z Forum Strategie bloga (dawniej portalu) Bitewny Zgiełk.

15. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do nieusuwania z Forum Strategie zdjęć swoich prac biorących udział w konkursie, także po jego zakończeniu.

16. Uczestnicy konkursu, przystępując do niego wyrażają zgodę na to, że zdjęcie (zdjęcia) ich prac biorących udział w konkursie będą mogły zostać opublikowane przez organizatora na Portalu Strategie (portal.strategie.net.pl) oraz na oficjalnej stronie (blogu) gry (bogowiewojny.wordpress.com).

17. Zamieszczenie pierwszego zdjęcia swojej pracy w dziale forumowym konkursu bądź postu, z którego treści wynika, że osoba przystępuje do konkursu, oznacza przystąpienie do konkursu. Od tej chwili niniejszy regulamin staje się dla niej wiążący.

18. Członkowie jury nie mogą być uczestnikami konkursu. Organizator nie może być członkiem jury ani uczestnikiem konkursu. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy wydawnictwa GM Boardgames i sklepu Instytut Gier.

19. W razie rezygnacji bądź niemożności sprawowania funkcji przez któregokolwiek z członków jury, organizator uzupełnia skład jury. W wyjątkowych sytuacjach organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w składzie jury, z publicznym podaniem tej informacji do wiadomości wraz z uzasadnieniem, na forum w dziale konkursu.

20. Jeżeli przewidziano nagrody również za drugie oraz dalsze miejsca, zasady oceny prac (w tym punktacji) i przyznawania nagród odnoszące się do zwycięzców stosuje się odpowiednio do wyłaniania uczestników konkursu, którzy zajęli drugie oraz dalsze miejsca.

21. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

22. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie ostateczne decyzje podejmuje organizator.

23. Organizator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu konkursu bądź zwiększenia puli nagród w trakcie trwania konkursu.

Dział konkursu na FORUM STRATEGIE

Autor: Maciej „Torgill” Molczyk

Opublikowano 23.04.2015 r.

Poprawiony: czwartek, 23 kwietnia 2015 08:22